Stanovy TK Zliv

   I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem TENISOVÝ KLUB ZLIV, z.s. (dále jen TK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TK je Tyršova 754, ZLIV 373 44.

TK bylo přiděleno IČ: 70520194

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1.      Základním účelem a hlavní činností TK je :

a)      provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)      budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d)      vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e)      hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f)       zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2.      TK může  výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

 

III.

Orgány TK

1.      Orgány TK jsou :

a)      valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)      výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)      předseda jako orgán statutární,

d)      kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

2.      Valná hromada.

2.1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem TK. Valná hromada je složena ze všech členů TK starších 18ti let.

2.2.   Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu.

2.3.   Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána  nejméně 30  dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4.   Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z  podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5.   Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.   Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)      rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)      rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TK; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c)      volba a odvolání členů výkonného výboru,

d)      volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)      schválení výsledku hospodaření,

f)       rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TK,

g)      určení hlavních směrů činnosti TK,

h)      schvalování Jednacího řádu valné hromady, Volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

i)       schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

j)       rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7.   Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných 

2.8.   K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.

2.9.   K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10.        O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.

2.11.        Zasedání valné hromady řídí předseda TK nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její Jednací řád. V případě volební valné hromady též její Volební řád.

2.12.        Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TK, a to v určených dnech a hodinách.

 

3.      Výkonný výbor

3.1.   Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TK v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2.   Výkonný výbor má 7 členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán TK. Počet členů výkonného výboru muže být změněn podle velikosti členské základny s tím, že musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

3.3.   Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4.   Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5.   Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TK.

3.6.   Členové výkonného výboru jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.

3.7.   Výkonný výbor zejména:

a)      zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)      organizuje a řídí činnost TK,

c)      volí ze svého středu předsedu a rovněž odvolává,

d)      schvaluje a vydává vnitřní předpisy TK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

e)      připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

f)       dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TK,

g)      zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

h)      rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

4.      Předseda

4.1.   Předseda je statutárním orgánem TK. Předseda jedná jménem TK, a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2.   Předseda podepisuje jménem TK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TK připojí svůj podpis.

4.3.   Funkční období předsedy je pětileté.

 

5.      Kontrolní komise

5.1.   Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TK řádně vedeny a vykonává-li TK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TK.

5.2.   Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu a člena výkonného výboru

5.3.   Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.

5.4.   Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TK, pobočným spolkům a členům TK. Rovněž odvolává předsedu.

5.5.   Kontrolu činnosti TK provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TK či členů TK. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TK, či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6.   Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)      kontrola hospodaření TK,

b)      kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů

5.7.   Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

A)    Druhy členství

1.      Členství v TK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2.      Členství se rozlišuje na:

a)        řádné

b)        čestné

3.      Řádným členem TK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TK.

4.      O   přijetí  za  řádného  člena   rozhoduje   výkonný   výbor

5.      Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TK, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

6.      O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

7.      TK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů je veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

8.      Údaje o členech TK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý člen TK s provedeném elektronické registrace souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

9.      Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány

 

B)    Členská práva a povinnosti

1.      Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.      Členská práva, která přísluší všem členům:

a)      účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TK,

b)      být informován o činnosti TK,

c)      účastnit  se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)      uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TK,

e)      účastnit se jednání orgánů TK, jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

f)       změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)      ukončit kdykoli své členství.

 3.      Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)      podílet se na řízení TK,

b)      účastnit se jednání valné hromady

c)      hlasovat o rozhodnutích valné hromady, a to po dovršení 18ti let,

d)      volit a být volen do všech volených orgánů TK, a to  po dovršení 18ti let.

 4.      Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)      podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TK,

b)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TK a základní normy sportovního chování,

c)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TK,

d)      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno TK.

5.      Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)      řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v TK,  pokud  o tom příslušný orgán TK podle stanov rozhodl,

b)      řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

C)    Zánik členství

1.      Členství v TK zaniká:

a)      vystoupením člena,

b)      vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TK, usnesení a rozhodnutí orgánů TK nebo jiných členských povinností,

d)      úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e)      zánikem TK bez právního nástupce.

 

D)    Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor

Rozhodnutí o vyloučení  se  v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TK poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

VI.

Majetek  a hospodaření

1.      Zdrojem majetku TK jsou zejména:

a)      členské příspěvky,

b)      příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)      příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)      příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)      dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)       dary

2.      Majetek TK  je ve vlastnictví TK jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3.      Bližší zásady hospodaření s majetkem TK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4.      V případě zrušení TK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TK. Jestliže TK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.