Tenisový klub ZLIV

TK Zliv
Dnes jsou ještě volné kurty!
On-line rezervace
Tenis
 
TenisUživatel: nepřihášen [přihlásit]
 
Tenis Tenis

Hospodářský a organizační řád

1. Členství v klubu

Všichni členové klubu mají stejná práva a povinnosti.

 1. Členem klubu se stává automaticky člen z roku předcházejícího po splnění členských povinností.
 2. Noví zájemci o členství se hlásí členům výboru nebo správci. O přijetí či nepřijetí rozhoduje Výkonný výbor TK. Řádným členem TK se nový zájemce stává po uhrazení členského příspěvku na danou sezónu.
 3. V případě závažného porušení pravidel slušného chování člena klubu, může výbor TK rozhodnout o sankcích, případně i o vyloučení z TK.
 4. Výbor TK je oprávněn udělit titul "Čestný člen klubu". Titul je doživotní a o právech držitelerozhodne výbor TK.

2. Povinnosti členů

 1. Zaplatit klubový příspěvek
  - do 30.dubna příslušného roku
 2. Dodržovat organizační a hrací řád, zejména:
  - chovat se na kurtech slušně a neobtěžovat nepřiměřenými projevy ostatní hráče
  - nevyvolávat rozmíšky a chovat vhodně v prostorách areálu kurtů, včetně klubových místností.
  - hrát ve vhodném oblečení a vhodné obuvi (se souhlasem správce lze hrát bez trička)
 3. Po ukončení hry uvést dvorce do původního stavu, zejména zametení kurtu po celé ploše, včetně plochy mezi kurty.
 4. Používat šatnu pouze k převlékání. Veškeré věci, které nebudou v šatně uloženy ve skříňkách budou odstraněny.
 5. Po ukončení hry vyklidit šatní skříňku. V šatně nenechávat boty, trička a ručníky. Při nedodržení těchto pokynů budou věci odloženy do pytle ve skladu.
 6. Udržovat v areálu čistotu, šetřit vodou, el.energií a chránit zařízení před poškozením.
 7. V případě potřeby se podílet na úpravě tenisového areálu.

3. Práva členů klubu

 1. Plně využívat všechna zařízení klubu.
 2. Naplánovat si použití kurtu až na týden dopředu. Zahájení objednávání kurtů bude vždy v neděli. Od 9,00 hodin přímo na kurtech prostřednictvím správce. Od 9,30 hodin samostatně elektronicky. Od 9,00 do 9,30 hodin bude člen TK moci zapsat pouze své rodinné příslušníky. Každý člen TK si může zarezervovat maximálně 2 hodiny po 16,00 hodině týdně. Ze dne na den lze objednat další hodiny, pokud je volno. Před každou hrou musí být daný kurt zarezervován. Rezervace končí 10 minut po začátku plánovaného času. V případě velkého zájmu může správce omezit plánování v singlech i v deblech na jednu hodinu denně. Kdo není členem TK, nemá právo objednat kurt při nedělnám rozpisu.
 3. Člen klubu si může přivést na hraní spoluhráče, nečlena klubu s tím, že zaplatí určenou část sazby a pokud neomezí práva ostatních členů. (Po domluvě se správcem areálu)

4. Práva a povinnosti správce kurtů

 1. Udržuje pořádek v areálu TK a vede k pořádku členy klubu.
 2. Organizuje práce na přípravě areálu TK.
 3. Vybírá stanovené poplatky a vybrané částky předává určenému členu výboru.
 4. Organizuje obsazování kurtů podle určených pravidel.
 5. Upravuje kurty tak,aby byly připraveny ke hře.Po skončení nepříznivého počasí je povinen upravit dvorce v co nejkratší době.
 6. Je oprávněn vyřadit jednotlivé dvorce z provozu a po dohodě s předsedou nebo jednatelem TK uzavřít celý areál.
 7. Všichni členové klubu a jejich hosté jsou povinni respektovat pokyny správce. Zpochybňování pokynů správce bude považováno za hrubý přestupek proti organizačnímu řádu.
 8. Zúčastňuje se schůzí výboru Tenisového klubu.
 9. Dbá na dodržování zákazu kouření v klubovně a ve všech vnitřních prostorách objektu.

5. Využívání kurtů

 1. Sezóna začíná a končí podle rozhodnutí výboru, obvykle od 1.dubna do 31. října
 2. Provoz na kurtech začíná v 9:00 hod. a končí ve 22:00 hod. Jiná doba zahájení nebo ukončení hry je možná po domluvě se správcem.
 3. Děti do 15 let mohou spolu hrát do 16,00hodin. Děti do 15 let mohou hrát s dospělým člověkem nebo trénovat s trenérem do 18,00 hodi.
 4. Výbor TK může umožnit využití kurtů i jiným organizacím nebo jedincům za úhradu mimořádných členských příspěvků, pokud nebudou podstatně omezena práva členů.

6. Využívání klubovny

 1. Klubovna slouží ke společenskému životu členů klubu a jejich hostů. Správce je povinen spolupracovat na zabezpečování všech akcí tenisového klubu.
 2. Manželé, manželky a děti členů (členek) mohou příležitostně využívat klubové zařízení, pokud neomezí práva členů klubu.

7. Členské příspěvky (roční)

Příspěvky platí člen klubu Tenisovému klubu Zliv.

dospělí: 1 600,- Kč
důchodci, studenti a ostatní 15-18 let   900,- Kč
mládež do 15 let: 600,- Kč
mládež do 11 let: 400,- Kč
mládež do 7 let: zdarma

Nový člen TK, který se stal členem v průběhu sezóny platí poměrnou částku z odpovídající výše členského příspěvku.

V případě, že člen TK Zliv získá sponzorský dar v minimální výši 3 000,-Kč, bude osvobozen od členského příspěvku na aktuální rok.

Při dlouhodobé nemoci, mateřské dovolené, studiu a jiné dlouhodobé nepřítomnosti člena TK výbor TKZ rozhodne individuálně o prominutí celého či části členského příspěvku.

8. Poplatky za pronájem kurtů (platí nečlenové tenisového klubu)

 1. Každý nečlen platí 150,- Kč/hodinu
 2. V případě dvouhry člena s nečlenem , platí nečlen 100,-Kč/hodinu
 3. V případě čtyřhry platí každý nečlen 50,-Kč/hodinu
 4. Právo nečlena: Pokud nebude v den objednávky zamluven kurt, má možnost využít kurt za výše uvedenou sazbu dle bodu 8a.

9. Další poplatky

 • poplatek za osvětlení kurtů: 10,-Kč/kurt/hodina
 • za umístění reklamy o rozměru jednoho pole: 2 500,- Kč

10. Sankce

 1. Nesplnění základních členských povinností (zaplacení členských příspěvků nebo neodpracování dohodnutých brigádnických hodin) znamená zánik členství.
 2. Za přestupky proti organizačnímu řádu může být člen potrestán rozhodnutím výboru:
  - napomenutím
  - pozastavením členství na určitou dobu
  - vyloučením z klubu
 3. Pokud hráč nezruší svoji zarezervovanou hrací hodinu ( před začátkem hodiny) může mu být zablokována možnost příští rezervace.
 4. Člen klubu má právo odvolat se proti trestu.

11. Připomínky a stížnosti

Připomínky k práci výboru, celkové činnosti klubu nebo členů klubu, přijímají všichni členové výboru, řeší je a jejich řešení jsou povinni projednat na výborové nebo členské schůzi.

Informace pro členy TK Zliv

Tenisový klub Zliv, z.s, tímto informujeme své členy o tom, že za účelem splnění hlavních cílů své činnosti (z důvodů evidenčních, pro získání dotačních příspěvků na činnost a provoz Spolku a z důvodu identifikace hráče při konání tenisových soutěží) eviduje osobní údaje svých členů a to:

 • jméno a příjmení, pohlaví
 • datum narození, RČ
 • bydliště/doručovací adresa, emailová adresa, tel. číslo
 • den vzniku nebo zániku členství ve Spolku

V případě, že by člen Spolku nesouhlasil s evidencí osobních údajů, je možné podat žádost o výmaz těchto údajů, což je spojeno s odhláškou z členství ve Spolku. Žádost je možné podat v provozní době tenisových kurtů na adrese Tyršova 754, 373 44 Zliv, popř. na emailové adrese: info@tkzliv.cz.

Výkonný výbor

Předseda
Ing. Václav Horn
Fučíkova 411, Zliv
603549603
Výkonný člen
Martin Duspiva
Nová 313, Zliv
603260447
Výkonný člen
Jindřich Boubal
Mydlovary 75
775771192
Výkonný člen
Helena Phungová
Nová 313, Zliv
724502547
Výkonný člen
Martina Vališová
Jáchymovská 742, Zliv
724410281